Kako deluje spletna stran Plača.si?

Metodologija raziskave o plačah na spletni strani Plača.si

Plača.si je spletna stran, kjer lahko primerjate plače za več kot 500 delovnih mest. Seznam delovnih mest odraža trg dela v Sloveniji in se nenehno posodablja.

Raziskavo o plačah je začelo leta 2007 dalje izvajati podjetje z imenom Merces.sk, podjetje Profesia, spol. s. r. o. pa je avtor metodologije, zbiranja in obdelave podatkov, zbranih v raziskavi ter odgovorno za njegov nadaljnji razvoj vrednotenja. Raziskava o plačah je bila za tem lansirana tudi na Češkem (Platy.zc) in na Madžarskem (Fizetesek.hu), kasneje pa tudi v 13 drugih državah in na mednarodnem portalu Paylab.com

Ciljni skupini spletne strani Plača.si so posamezniki na trgu dela, ki želijo primerjati svoje plače, in podjetja, ki želijo pošteno nagraditi svoje zaposlene.

1. Vhodni podatki (anketiranci)

Posamezniki na trgu dela imajo možnost pridobiti primerjavo svoje plače z drugimi zaposlenimi na enakem delovnem mestu v isti regiji. Vsak, ki v vprašalniku navaja, da je vsaj nekaj časa opravljal delo na izbranem delovnem mestu, postane udeleženec raziskave (anketiranec) in prejme brezplačno primerjavo plače z referenčnim vzorcem. Referenčni vozrec izdelajo drugi anketiranci na enakem delovnem mestu in v isti regiji. Če anketiranec navaja, da ni opravljal dela na izbranem delovnem mestu, potem ni anketiranec.

Podatki vsakega anketiranca veljajo eno leto, v pridobljene informacije (izpolnjene vprašalnike), pa se na noben način ne posega. Vsi podatki v raziskavi o plačah so anonimni. Postopek zbiranja in obdelave podatkov v celoti upošteva GDPR uredbo za obdelavo osebnih podatkov.

Raziskava o plačah zbira podatke bruto vrednosti, anketiranci pa vnašajo svojo plačo glede na redno zaposlitev, zato raziskava ne vsebuje dodatkov za samozaposlene ali tiste, ki imajo drugače sklejneno delovno razmerje.

2. Izhodni podatki (analiza plače)

Pred izvedbo dejanskih izračunov (analize plač) je vzorec podatkov »očiščen«. Napake, kot so skrajne vrednosti (npr. primer plače 100 EUR/mesec ali 10 miljonov EUR), se izločijo iz raziskave. Drugi korak pri čiščenju baze podatkov je odkrivanje podvojenih vprašalnikov in določitev mejnih vrednosti. Te so določene posebej za posamezno delovno mesto v skladu z regijo. Metodologija za odkrivanje mejnih vrednosti temelji na grobi oceni teoretične porazdelitve plač na določenem delovnem mestu v skladu z regijo.

Ko so podatki anketirancev »očiščeni«, so uporabljeni v podatkovnem nizu regresivnega modela.  

3. Regresivni model

Raziskava o plači izračuna celotno in osnovno plačo skozi kvantitativno regresijo. Pri izračunu upošteva povezave med delovnimi mesti, regijami, velikostjo podjetja, izobrazbo, delovnimi izkušnjami in starostjo. Ta dokazana metoda omogoča, da se plačo oceni tudi pri zelo majhnem številu anketirancev v vzorcu.

Regresivni model izračuna plačne vrednosti na ravni delovnega mesta, če za to obstaja vsaj 10 anketirancev. Privzame se število anketirancev na določenem delovnem mestu v zadnjih 12 mesecih, če pa je število anketirancev nižje, se upoštevajo tudi podatki zadnjih 24 ali 36 mesecev.

Rezultati, ki izhajajo iz regresivnega modela, razlikujejo ravni velikosti podjetja na:

 • majhno podjetje (do 50 zaposlenih)
 • srednje veliko podjetje (51 - 249 zaposlenih)
 • veliko podjetje (250 ali več zaposlenih)

Za izobrazbo se razlikujejo naslednje ravni izobrazbe:

 • nižja od srednješolske izobrazbe, kjer so vključeni tudi anketiranci s končano srednjo šolo,
 • srednješolska izobrazba, kjer so vključeni tudi anketiranci z izobraževanjem po srednji šoli ali poklicni šoli,
 • univerzitetna izobrazba, sem sodijo anketiranci z vsemi stopnjami univezitetnih programov.

Delovne izkušnje v regresivnem modelu imajo tri ravni:

 • delavec (do 2 leti delovnih izkušenj)
 • izkušeni delavec (3-5 let delovnih izkušenj)
 • strokovnjak (več kot 6 let delovnih izkušenj)

4. Primeri, v katerih ni možno prikazati rezultatov

Kljub uporabi regresivnega modela se lahko zgodi, da na določenem delovnem mestu ni mogoče prikazati rezultatov o plačah. To se zgodi v situacijah, kjer je anketirancev tako malo, da regresivni model oceni izračun plače kot nezanesljiv.

Pri primerjavi plače v takšnih primerih je anketirancu ponujen dokument, v katerem mu predlagamo napotke in namige, kako se pogajati o plači. Anketiranec ima tudi možnost, da naknadno prejme primerjavo plače, kadar je v sistemu dovolj podatkov, da se lahko izvede raziskava. Edino, kar mora storiti, je vpisati svoj e-naslov, na katerega mu bomo nakadno, torej ob zadostnih podatkih lahko poslali povezavo za primerjavo plače.

5. Rezultati (poročila) oz Izhodni podatki za posameznike (STANDARDNO poročilo)

Osnovni rezultat iz vprašalnika Plača.si je slovenska povprečna plača za delovno mesto na nivoju vseh regij. Ko posameznik izpolni vprašalnik za raziskavo o plačah, se mu prikažejo rezultati z osnovno primerjavo dejanske ali pričakovane plače. Rezultati so prikazani neposredno na zaslonu na spletni strani Plača.si

Vsak obiskovalec spletne strani Plača.si lahko kupi tudi razširjeno, plačljivo različico analize plače za fizične osebe, kjer je predstavljena podrobnejša analiza, ki temelji na srednji vrednosti (mediani) in kvartilih. Plačljiva analiza plače se imenuje Napredni izračun za fizične osebe ("Standardno" poročilo) in vključuje pregled plače glede na doseženo izobrazbo,  delovne izkušnje in tudi podrobnejši seznam vseh ugodnosti, ki niso finančne narave (kot npr. prilagodljiv delovni čas, delo od doma ipd.). Podatki o ugodnostih, ki niso finančne narave, bodo prikazani v vzorcu z najmanj  10 anketiranci v zadnjih 12 mesecih.

V plačljivem poročilu so predstavljeni tudi namigi in nasveti, kako se pogajati o plači. Celotno poročilo vsebuje 20 strani in je primerno za vse tiste, ki se pripravljajo na razgovor o zaposlitvi ali pa za sestanek z nadrejenim, kjer se lahko odvijajo pogajanja o plači.

"Standardno" poročilo je možno plačati preko plačilnega sistema PayPal. Osebna analiza plače posameznika (v PDF obliki) je po plačilu poslana na e-naslov, ki ga je posameznik podal ob naročilu. Po opravljeni storitvi ponudnik storitve posamezniku pošlje tudi račun, in sicer na e-naslov, ki ga je posameznik podal ob naročilu.

Cena "Standardnega" poročila je navedena v evrih in vključuje 22 % DDV.

6. Rezultati (poročila) oz Izhodni podatki za podjetja (PROFESSIONAL poročilo)

Spletna stran Plača.si nudi analizo plač tudi pravnim osebam oz. podjetjem. Podjetja lahko naročijo Osnovno poročilo za podjetja ("Professional" poročilo), ki ga je mogoče naročiti na spletni strani, in sicer po vnosu zahtevanih podatkov. "Professional" poročilo za podjetja ob analizi ne upošteva samo delovno mesto in regijo, temveč tudi delovne izkušnje in velikost podjetja. Poročilo povzema osnovni pregled nagrajevanja na izbranem delovnem mestu, vendar za razliko od Standardnega poročila ob tem upošteva tudi ostale izbrane parametre. Rezultati prikazujejo osnovno in skupno plačo, poleg povprečne vrednosti pa je mogoče videti tudi plačni razpon z izražanjem osnovnih percentilov:

1. decil - 10% zaposlenih zasluži manj od dane vrednosti
1. kvartil - 25% zaposlenih zasluži manj od dane vrednosti
Mediana (srednja vrednost) - 50 % zaposlenih zasluži manj/več kot je dana vrednost
3. kvartil - 25% zaposlenih zasluži več od dane vrednosti
9. decil - 10% zaposlenih zasluži več od dane vrednosti

Razmere na trgu dela je mogoče prikazati tudi v razpredelnici razporeditve anketirancev v plačilne razrede. Ta grafikon bo prikazal, kolikšen odstotek zaposlenih je mogoče najti v enem od 10 plačilnih razredov za izbrani vzorec.

"Professional" poročilo vsebuje tudi temeljne percentile skupne plače po posameznih kazalnikih:


 • glede na delovne izkušnje,
 • glede na izobrazbo,
 • glede na regije
 • glede na velikost podjetja
 • glede na starost:


in to vedno glede na druge vnešene parametre.

Vsi zgoraj omenjeni podatki v poročilu "Professional" izhajajo iz regresivnega modela. S pomočjo standardne statistike, ki temelji na podatkih anketirancev, lahko izračunamo delež anketirancev, ki razpolagajo z ugodnostmi, ki niso finančne narave. To se lahko prikaže, če je v vzorcu vsaj 10 anketirancev.

Na enak način lahko ocenimo, kateri delež anketirancev dobi določen del plače: variabilna komponenta plače, 13. plača, letne nagrade in kakšna je srednja vrednost teh plačnih komponent. Te vrednosti je mogoče prikazati le v vzorcih z najmanj 5 anketiranci, kjer se upoštevajo izbrano delovno mesto, regijo, delovne izkušnje, izobrazbo in velikost podjetja.

"Professional" poročilo za podjetja je možno plačati preko plačilnega sistema PayPal ali pa preko predračuna. V primeru plačila preko PayPala je analiza plače (v PDF obliki) takoj po plačilu poslana na e-naslov, ki ga je podjetje navedlo ob naročilu. Po opravljeni storitvi ponudnik storitve posamezniku pošlje tudi račun, in sicer na e-naslov, ki ga je podjetje podalo ob naročilu. Po opravljeni storitvi ponudnik storitve podjetju pošlje tudi račun, in sicer na e-naslov, ki ga je podjetja podalo ob naročilu.

Cena "Professional" poročila je navedena v evrih in ne vključuje 22 % DDV.

7. Spletno orodje vprašalnikov o plačah za podjetja (MULTI 12)

Podjetja imajo možnost zakupiti tudi spletno orodje vprašalnikov o plačah. V primeru nakupa spletnega orodja vprašalnikov o plačah, naročnik prejme neomejen dostop za generiranje poročil za obdobje za 12 mesecev, skupaj z uporabniškim imenom in geslom. V tem času lahko naročnik v spletnem orodju generira poročila za določeno delovno mesto, skupaj s kriteriji, kot so regija, industrija, velikost podjetja, dokončana izobrazba zaposlenega itd.

V spletnem orodju vprašalnikov o plačah sta na voljo 2 modula:

 1. Primerjaj plačo
 2. Določi plačo

Rezultati (analiza plače) v obeh modulih so enaki kot v "Professional" poročilu, vendar pa pri modulu "Primerjaj plačo" sistem priporoča, kako spremeniti/prilagoditi plače posameznih zaposlenih.

Analizo plače lahko naročnik shrani za nadaljnje delo z njimi ali pa jih lahko izvozi v datoteke PDF in XLS.

Če želite kupiti dostop do spletnega orodja, se obrnite na e-naslov: [email protected]

8. Analiza po meri za podjetja (PREMIUM poročilo)

Raziskava o plačah Plača.si omogoča izvoz podatkov na podlagi različnih iskalnih parametrov, ki jih določa naročnik. Zbrani podatki in fleksibilnost sistema ponujajo možnost, da podjetjem ponudijo različne, tudi nestandardne analize, prilagojene podjetju.  Takšno poročilo imenujemo Napredno poročilo za podjetja oz "Premium" poročilo.

Za informacije o "Premium" pororočilu, se obrnite na e-naslov: [email protected]